Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA W MIEŚCIE

Przez teren miasta Łaziska Górne przechodzi dział wodny Wisła - Odra, północna część miasta leży w zlewni rzeki Jamny - dopływu Odry, natomiast południowa znajduje się w zasięgu rzeki Gostynki - dopływu Wisły.

Na dzień dzisiejszy miasto Łaziska Górne jest prawie całkowicie skanalizowane, a istniejąca kanalizacja miejska jest systemu ogólnospławnego, przy czym rozpoczęte działania zmierzają do stworzenia rozdzielczego charakteru sieci, która realizowana będzie w oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej.

Zasada rozdziału ścieków w mieście polega na budowie, od podstaw, kanalizacji sanitarnej i zachowaniu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, ze zmianą jej funkcji na kanalizację deszczową, po przeprowadzonej modernizacji, ponieważ powstała w sposób żywiołowy, niejednokrotnie przez zarurowanie istniejących cieków i rowów. Charakteryzuje się ona też niekonsekwencją w zakresie istniejących średnic.

Celem opracowania koncepcji gospodarki wodno - ściekowej w mieście była analiza rozwiązań w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o charakterze rozdzielczym, wraz z przepompowniami strefowymi i oczyszczalniami ścieków dla miasta Łaziska Górne.

Koncepcja, swym zakresem, obejmuje całość terenów administrowanych przez Gminę Miejską Łaziska Górne, z uwzględnieniem zaplanowanego zrzutu części ścieków z rejonu północnej części Łazisk Dolnych do oczyszczalni w Mikołowie. Opracowana koncepcja zawiera podział terenów miasta na zlewnie, dla których zbilansowano ilości ścieków dla stanu aktualnego i perspektywicznego, zaproponowano lokalizację obiektów kubaturowych, takie jak: pompownie strefowe i oczyszczalnie. Dla tak przygotowanych rozwiązań technicznych wykonano analizę rzeczowo - finansową inwestycji, z uwzględnieniem jej podziału na etapy, pozwalające na płynne finansowanie i osiąganie etapów ekologicznych. Na podstawie w/w opracowania przyjęto dalszy tok postępowania w zakresie wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Kanalizowany teren miasta został podzielony na następujące zlewnie:

Łaziska Górne - Brada (zlewnia I), obejmująca kolektory grawitacyjne sanitarne centralnej części Łazisk Górnych i Brady,

zlewnia Łaziska Górne - os. Centrum (zlewnia II), obejmująca kolektory grawitacyjne sanitarne położone w obecnej zlewni oczyszczalni typu Bioblok obsługującej min. Osiedle Centrum,

zlewnia Łaziska Górne - Kąty (zlewnia III), obejmująca kolektory grawitacyjne sanitarne południowej części Łazisk Górnych i dzielnicy Kąty,

zlewnia Łaziska Górne - Mokre (zlewnia IV), obejmująca kolektory grawitacyjne sanitarne północnej części Łazisk Górnych, istniejące kolektory ogólnospławne w ulicach: Wierzbowej, Topolowej, Brzozowej, Świerkowej (Mokre) i kanalizację ciśnieniową w części, z którego to rejonu ścieki zostaną odprowadzone do wybudowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej,

zlewnia Łaziska Dolne - Łaziska Średnie (zlewnia V), obejmująca sieć kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, będącej obecnie w realizacji, projektowaniu i planowanej dla tego rejonu,

istniejąca zlewnia os. Kościuszki (zlewnia VI), obejmująca istniejące i planowane kolektory grawitacyjne sanitarne z rejonu Osiedla Kościuszki,

zlewnia Kopanina (zlewnia VII), obejmująca kolektory grawitacyjne sanitarne z tego rejonu.

Ponadto uwzględniono skanalizowanie części mieszkańców z północnych rejonów Łazisk Dolnych - będą oni podłączeni do projektowanej oczyszczalni „Nowy Świat” w Mikołowie.

Koncepcja opracowana jest wariantowo, w zależności od potrzeb i sposobu realizacji w trudnych warunkach miejskich. Wariant podstawowy - najbardziej rozsądny i ekonomiczny w dalszej eksploatacji obejmuje skanalizowanie Łazisk Górnych, Brady, Kątów i Kopaniny ( zlewnie: I, II, III i VII ) za pomocą kolektorów grawitacyjnych i sprowadzenie tak zebranych ścieków na jedną oczyszczalnię. Układ zlewni omawianego rejonu Łazisk wymusza budowę trzech przepompowni strefowych. Dla tak zebranych ścieków proponuje się budowę grupowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w okolicy terenów przemysłowych Huty Łaziska - ul. Cieszyńskiej. W wariancie alternatywnym przewidziano budowę kilku mniejszych oczyszczalni ścieków tj. w miejscach, gdzie w wariancie podstawowym zaproponowano przepompownie strefowe.

Niezależnie od przyjętego do realizacji wariantu rozwiązań gospodarki ściekami sanitarnymi proponuje się zainicjowanie, już w chwili obecnej, doraźnych działań, które mogą, choć w części, poprawić stan środowiska naturalnego Łazisk w zakresie wód otwartych. Proponuje się, aby dla wód płynących (w tym szczególnie dla potoku Brada) podjąć prace związane z ich regulacją i intensyfikacją przebiegających w nich procesów samoczyszczenia. Dla szczególnie obecnie zagrożonych wód stojących w rejonie ERG-u można ponadto wprowadzić przejściowo ich napowietrzanie lub inne działania rekultywacyjne.

Celem uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w mieście należy wykonać 85 km tylko kolektorów sanitarnych (bez przyłącz) o średnicy DN200 do DN300 oraz kolektorów deszczowych nowo projektowanych 8,2 km w zakresie średnic DN200 do DN600 oraz 12 km istniejących przewidywanych do wymiany ze względu na zły stan techniczny.

Przewidywany okres realizacji w/w inwestycji planowany jest do 2018 roku.

Od szeregu lat zakłady pracy zlokalizowane na terenie miasta zobowiązane są do podjęcia działań mających skutecznie ograniczyć wydalanie trujących substancji do atmosfery, ochronę wód i powierzchni ziemi. Poprzez realizację odpowiednich inwestycji osiągnięto żądany efekt: zmniejszono o 90%, emisję czynników zanieczyszczających atmosferę, uregulowano również gospodarkę wodno-ściekową, budując oczyszczalnie ścieków. Miasto, realizując proekologiczne inwestycje (gazyfikacja, oczyszczalnie, kolektory, gospodarka odpadami), przyczynia się do zmniejszenia oraz łagodzenia skutków niekorzystnych tendencji kształtujących środowisko naturalne.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl