Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
nr 26/74/11 z dn. 1 marca 2011 r.

REGULAMIN BEZPŁATNYCH KONT UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE:  www.laziska.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w serwisie www.laziska.pl

 1. Konta w serwisie www.laziska.pl udostępniane są bezpłatnie przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych (zwany dalej "Urzędem") z siedzibą w Łaziskach Górnych, Pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta w serwisie www.laziska.pl po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności serwisu www.laziska.pl oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego.
 4. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
 5. Użytkownik konta uzyskuje dostęp do usług interaktywnych udostępnianych przez Urząd w serwisie www.laziska.pl
 6. Niniejszy regulamin nie dotyczy korzystania z usług poczty elektronicznej z adresem w domenach laziska.pl, laziska.um.gov.pl.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w serwisie www.laziska.pl. Urząd przekazuje sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jego posiadaniu dane dotyczące kont w serwisie www.laziska.pl.
 9. Urząd zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta w serwisie www.laziska.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 10. Urząd zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych, podanych podczas zakładania konta, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 11. Z zastrzeżeniem zapisów punktu 8 niniejszego Regulaminu, Urząd nie będzie udostępniać zgromadzonych danych Użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
 12. Przy zakładaniu bezpłatnego konta w serwisie www.laziska.pl nie są gromadzone dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Urząd, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych należących do grup tematycznych, których subskrypcję Użytkownik zleci.
 14. Urząd zastrzega sobie prawo do zaprzestania, zawieszenia, ograniczenia, zmiany zakresu świadczenia usług związanych z prowadzeniem serwisu www.laziska.pl w każdym czasie gdy:
  1. świadczenie usług jest niemożliwe z przyczyn finansowych, technicznych lub organizacyjnych leżących po stronie Urzędu,
  2. świadczenie usług przez Urząd narusza prawa osób trzecich,
  3. świadczenie usług przestanie leżeć w słusznym interesie Gminy Miejskiej Łaziska Górne.
 15. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika lub zablokowania na serwerach serwisu www.laziska.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP w każdym czasie, w przypadku gdy:
  1. Użytkownik wykorzystuje konto lub inny sposób dostępu do serwisu www.laziska.pl w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami lub gdy narusza dobra osobiste osoby trzeciej,
  2. konto lub inny sposób dostępu do serwisu www.laziska.pl zostanie użyty w celu popełnienia przestępstwa lub innego czynu niedozwolonego określonego przepisami prawa,
  3. Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres 90 dni,
  4. nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy niezgodne z dobrymi obyczajami.
 16. Urząd udostępnia Użytkownikom możliwość zamknięcia założonych przez nich w serwisie www.laziska.pl kont, w przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany w Regulaminie.
 17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument "Polityka prywatności".
 18. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Urząd powiadomi Użytkowników zamieszczając informację w serwisie www.laziska.pl lub pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont w serwisie www.laziska.pl przed wejściem w życie zmian.
 19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2011 roku.
 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl