Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
ul. Raciborska 20
tel. 32 42-37-202

Druki niezbędne do ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, udostępniane są osobom zainteresowanym w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8 oraz na stronie Centrum w dziale pliki do pobrania: www.pcpr.mikolowski.pl/dopobrania.html

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa we właściwym dla jej miejsca zamieszkania Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół.

W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, legitymację dokumentującą niepełnosprawność wystawia starosta. W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoby, która ukończyła 16 rok życia, starosta wystawia legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności. Na wniosek osoby, która uzyskała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, jeśli może to ułatwić danej osobie korzystanie z należnych ulg i uprawnień.

Proces uzyskania legitymacji jest zwolniony z opłat, do wypełnionego druku należy dołączyć zdjęcie osoby niepełnosprawnej.

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na kopertach".

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Biuro Spraw Społecznych i Obywatelskich
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Sala Obsługi Interesantów (wejście B, parter) w godzinach pracy Urzędu
tel. (32) 32 48 140

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie karty parkingowej

kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu podczas składania wniosku) wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

fotografia (aktualna) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

dowód wpłaty za wydanie karty parkingowej,

dokument tożsamości (do wglądu),

upoważnienie - w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę.

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 25,00 zł można wnieść:

w kasie Starostwa Powiatowego
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4 a (wejście B, parter);

 na konto bankowe:

42 1050 1214 1000 0022 90 74 6599
Starostwo Powiatowe
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4 a.

Dokonując opłaty należy wpisać adnotację: "opłata za wydanie karty parkingowej".

Wydanie karty parkingowej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Na turnus rehabilitacyjny mogą pojechać osoby:

1.posiadające jeden z trzech stopni niepełnosprawności

2.o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów

3.o niepełnosprawności wydanej przed ukończeniem 16 roku życia

Jeśli osoba spełnia wyżej wspomniane kryteria, wtedy składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8. Do niego muszą być dołączone:

* kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

* wniosek lekarza o skierowanie na turnus rebab.

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu miesiąca. Jeśli w danym momencie nie ma środków finansowych wniosek nie przepada tylko "czeka" na moment, gdy będą środki na jego realizację. Podobnie jest z wnioskami o pozostałe dofinansowania.

Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Baza Ośrodków - Centralna Baza Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych (http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/)

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8 można ubiegać się o dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Kolejność postępowania:

1.Otrzymane od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (np. wózek inwalidzki, obuwie ortopedyczne, kule, laski, aparaty słuchowe, materac przeciwodleżynowy, pieluchomajtki), w pierwszej kolejności należy zarejestrować w punkcie ewidencyjnym NFZ (najbliższy punkt to Tychy)

2.Po dopełnieniu tej formalności przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy można zakupić w dowolnie wybranym sklepie medycznym lub aptece,

3. Następnie w PCPR należy złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z wymaganymi załącznikami:

a.kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu),

b.kopia zlecenia (potw. za zgodność z oryginałem) z NFZ

c.faktura zapłacona zawierająca m.in. informacje o całkowitym koszcie zakupu, kwocie opłaconej przez NFZ, limicie cenowym NFZ oraz wymaganym udziale własnym Wnioskodawcy,

d.w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (kserokopię - oryginał do wglądu);

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny (jeśli udział taki jest wymagany),
  • do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż limit.

Kwota dofinansowania przekazywana jest odpowiednio bądź na rachunek bankowy sprzedawcy bądź osoby niepełnosprawnej lub wypłacana jest osobie niepełnosprawnej w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie a także przekazem pocztowym.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem.

SPRZĘT REHABILITACYJNY

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Właściwy wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8  wraz z następującymi dokumentami:

1. Kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

2.Ofertą cenową wnioskowanych urządzeń,

3. Zaświadczeniem lekarskim o konieczności zakupu sprzętu

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Minimum 40% kosztów ponosi sam zainteresowany. Dofinansowanie realizowane jest na podstawie umowy zawieranej ze Starostą. Umowa określa m.in. terminy realizacji przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania, kwotę udziału własnego, a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem.

WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA DO POWYŻSZYCH ZADAŃ JEST SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO.

Dochód nie może przekroczyć:

a. 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

b. 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny-w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Dofinansowanie na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu nie przysługuje, jeśli na przestrzeni 3 lat dostałeś już dofinansowanie na ten cel. Natomiast co roku jest możliwe otrzymanie dofinansowania na znoszenie barier architektonicznych.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia Wymagany udział własny to 20 %.

Proces załatwiania dofinansowania do likwidacji barier jest niemal taki sam, jak przy załatwianiu sprzętu rehabilitacyjnego. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8 należy złożyć następujące dokumenty:

a.odpowiedni wniosek o dofinansowanie

b.kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności

c.ofertę cenową na urządzenia lub kosztorys przedwykonawczy na wnioskowane prace.

STATUS OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY

Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy z siedzibą w Łaziskach Górnych ze statusem:

osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności, niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych lub zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności oraz posiadającej przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.

FORMY WSPARCIA

A. WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może otrzymać pracodawca, który:

złoży stosowny wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,

nie zalega z opłacaniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,

spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2007r. nr 194, poz.1404 z późn.zm.).

Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej z pracodawcą,

zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy,

zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy obejmuje koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy.

Wypłacona refundacja jest przyznawana jako pomoc de minimis.

B. ZWROT KOSZTÓW PRZYSTOSOWANIA STANOWISK, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ORAZ KOSZTÓW ZATRUDNIENIA

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu może otrzymać pracodawca, który:

złoży stosowny wniosek - wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia MPS z dnia 11 marca 2011r. - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania w PUP osób niepełnosprawnych,

nie zalega z opłacaniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,

spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu ( Dz. U. nr 62/2011, poz. 316).

Zwrot nie może przekraczać 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi dotyczy osób niepełnosprawnych:

bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,

pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Starosta, może podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą zwracać ze środków PFRON koszty:

poniesione w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, w tym rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb,

adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,

miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

C. ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB POMAGAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNEMU

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

D. ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Starosta, ze środków PFRON, może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która:

złoży stosowny wniosek wraz załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania w PUP osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,

spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007r. nr 194, poz. 1403 z późn.zm.).

Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wypłata środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji następuje na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

Osoba, która otrzymała dotację, nie może podjąć zatrudnienia, w okresie 24 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba, która otrzymała z PFRON-u jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem w spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Dotacja jest przyznawana jako pomoc de minimis.

Uwaga! Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PCPR  środków finansowych z PFRON.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl