Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

1. Kogo obejmuje gminny system gospodarki odpadami?

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi w Łaziskach Górnych obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie ze zmienioną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości zamieszkałych nie muszą już zawierać indywidualnych umów na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawierane dawniej umowy na wywóz odpadów obecnie zastępują deklaracje składane do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

UWAGA! – system nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. budynki użyteczności publicznej, lokale handlowe i gastronomiczne, hotele, szkoły, przedszkola, zakłady usługowe i produkcyjne itd.). Tu nadal istnieje obowiązek posiadania umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych.

2. Kto ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami?

Upoważnienie do ustalania opłaty poprzez określenie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie uchwały posiada Rada Miejska w Łaziskach Górnych.

3. Na jakiej podstawie jest obliczana wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami?

Podstawą naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożona przez właściciela nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Składający deklarację jest zobowiązany do SAMODZIELNEGO wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem obowiązujących stawek..

4. Jaka jest metoda naliczania oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Łaziskach Górnych? Jak wyliczyć, opłatę za śmieci?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w przeliczeniu na mieszkańca i stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki za odpady zbierane w sposób selektywny lub nieselektywny (liczba mieszkańców × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/nieselektywny).

Stawka opłaty wynosi odpowiednio, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości:

• w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów wynosi 12 zł od osoby na miesiąc,

• w przypadku zadeklarowania braku segregacji jest wyższa i wynosi 30 zł od osoby na miesiąc,

• w przypadku, kiedy jedno gospodarstwo domowe tworzą więcej niż cztery osoby - za pierwsze cztery osoby stawka wynosi 12 zł/osobę/miesiąc, za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 1 zł/osobę/miesiąc – UWAGA - dotyczy wyłącznie nieruchomości, dla których zadeklarowano selektywne zbieranie odpadów.

PRZYKŁAD:

4 mieszkańców, odpady zbierane selektywnie

WYSOKOŚĆ OPŁATY = 4osoby×12 zł = 48 zł miesięcznie.

PRZYKŁAD:

6 mieszkańców tworzy jedno gospodarstwo domowe, odpady zbierane selektywnie WYSOKOŚĆ OPŁATY = (4osoby×12 zł)+(2osoby × 1zł) = 50 zł miesięcznie.

5. Kiedy należy składać deklarację?

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji należy złożyć zmianę deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących) w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

6. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą składać deklarację?

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą) nadal zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych, oraz posiadać dowody uiszczania opłat za wywóz odpadów. Częstotliwość wywozu musi być realizowana zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Łaziska Górne.

7. Czy mieszkańcy bloków na osiedlu muszą wypełniać deklarację o wysokości opłaty śmieciowej?

Nie. W przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych, zarządzanych m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Zakład Inżynierii Miejskiej, obowiązek terminowego wypełnienia i dostarczenia tych deklaracji spoczywa na zarządcy nieruchomości.

8. Czy stawka opłaty, która obowiązuje na osobę zamieszkującą daną nieruchomość jest taka sama dla osób dorosłych, jak i dla dzieci?

Ustalona stawka opłaty obowiązuje każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość niezależnie od wieku. Obowiązująca na dzień dzisiejszy uchwała nie przewiduje w tym zakresie żadnych zwolnień.

9. Co będzie, jeśli właściciel nie złoży deklaracji?

W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

10. W jakim terminie trzeba uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłaty należy dokonywać nie rzadziej niż co kwartał.

Terminy płatności:

  • 31 marca,
  • 30 czerwca,
  • 30 września,
  • 31 grudnia.

Od 01.01.2016 r. został wprowadzony system płatności masowych. W związku z powyższym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer rachunku.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość zaistniałą zmianę należy zgłosić w terminie 14 dni od momentu jej powstania.

11. Gdzie można znaleźć druki deklaracji?

Druki deklaracji dostępne są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych na sali obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1 (parter budynku ratusza), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz na stronie internetowej: www.laziska.pl

12. Co obejmuje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, dostarczenie worków na odpady zbierane selektywnie, obsługę administracyjną systemu. W zamian za uiszczoną opłatę gmina utrzymuje również punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz organizuje akcje, takie jak wystawka czy jesienna zbiórka liści.

13. Czy właściciel nieruchomości musi zaopatrzyć się w pojemnik na zmieszane odpady komunalne? Gdzie wrzucać odpady posegregowane?

W zabudowie jednorodzinnej, obowiązkiem właściciela nieruchomości, jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne, który w dniu odbioru należy udostępnić firmie odbierającej odpady poprzez wystawienie go przed posesję. Pojemność i liczbę pojemników należy dostosować do własnych potrzeb biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych odpadów i częstotliwość ich odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W zabudowie jednorodzinnej odpady odpowiednio posegregowane należy umieszczać w kolorowych workach, które są podczas odbioru pełnych, dostarczane do nieruchomości. Worki podobnie jak pojemnik udostępniamy firmie wywozowej w dniu odbioru poprzez ich wystawienie przed posesję.

Osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej (bloki) powinny wrzucać posegregowane odpady do kolorowych pojemników znajdujących się w rejonie śmietników.

14. Zimą ponad połowę śmieci wyrzucanych do kubła stanowi popiół. Co z nim zrobić?

Popiół powstający w instalacjach grzewczych budynków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym powinien być wrzucony do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Należy pamiętać, że wrzucony do pojemnika popiół nie może być gorący, ponieważ może spowodować możliwość powstania pożaru lub uszkodzić pojemnik na odpady.

15. Jak często są odbierane odpady komunalne?

W zabudowie jednorodzinnej:

• odpady zmieszane - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,

• odpady zbierane w sposób selektywny nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

W zabudowie wielorodzinnej:

• odpady zmieszane – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

• odpady zbierane w sposób selektywny – wg potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

Harmonogram odbioru dla wszystkich ulic znajduje się w zakładce harmonogramy.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5 pod nr tel. 32 324 80 07.

Szczegółowe informacje dotyczące składania deklaracji oraz płatności związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Plac Ratuszowy 1, tel. 32 324 80 61 oraz na stronie internetowej: www.laziska.pl

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl