Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

 PODSUMOWANIE PROJEKTU


21 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna (…)”. W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie, Radni Gmin i Powiatu, przedstawiciele urzędów oraz jednostek organizacyjnych.

Celem konferencji było przedstawienie najważniejszych założeń powstałych dokumentów strategiczno-operacyjnych oraz korzyści ich utworzenia i sposobów monitorowania rezultatów.

W ramach projektu powstały następujące dokumenty:

1.Podstrategia -Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016 – 2025

2. Podstrategia Informatyzacji Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

3.Podstrategia Ds. Lokalnego Rynku Pracy, Wspieranie Zatrudnienia I Mobilności Pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2025

4. Podstrategia: Wzmacnianie Potencjału Instytucjonalnego i Skuteczności Administracji Publicznej na lata 2016-2025 Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego

5.Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)

6. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnymi poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

7.Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

8.Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej(w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym

9. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032

10. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego”

11. Pełnobranżowa dokumentacji projektowa i studium wykonalności dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski" w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego.

Projekt "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" był dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentami projektu były: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Powiat Mikołowski był Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac.

 BADANIA ANKIETOWE DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2016-2025


Informujemy, że na terenie miasta Łaziska Górne zostaną przeprowadzone badania ankietowe dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025, który opracowuje firma ResPublic Sp. z o.o. z Warszawy, przygotowywanego w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST".

Dokument ten stanie się podstawą do działań służących rozwiązaniu najistotniejszych problemów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, występujących na wybranych obszarach rewitalizacji.

Bardzo ważnym elementem przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji jest udział mieszkańców w jego opracowaniu po to, aby dokument w jak największym stopniu uwzględniał opinie, problemy i potrzeby. Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej życia w Łaziskach Górnych. Badanie będzie prowadzone do dnia 3.03.2016 r.

Link do wypełnienia ankiety znajduje się poniżej:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-dotyczaca-rewitalizacji-w-gminie-laziska-gorne

Wyniki ankiet posłużą wyznaczeniu obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, na których prowadzone będą działania służące poprawie jakości życia i zwiększeniu aktywności gospodarczej. Na wyznaczonym obszarze realizowane będą projekty o charakterze społecznym oraz infrastrukturalnym.

Udział w badaniu ankietowym jest anonimowy, a jego wyniki prezentowane będą jedynie w formie zbiorczych zestawień.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu ze strony wykonawcy Małgorzatą Belkiewicz (22 630 98 34, m.belkiewicz@respublic.pl) bądź koordynatorem projektu w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych Elżbietą Krupa (32 324 80 72, e.krupa@laziska.pl).

KONSULTACJE J-EDNOLITA S-TRATEGIA T-ERYTORIALNA

Od 9 do 23 lutego 2016 r. zapraszamy do konsultacji podstrategii opracowanej w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”.

Konsultacje dotyczą następującego dokumentu:

„Podstrategia - PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU I USUWANIE NIEDOBORÓW PRZEPUSTOWOŚCI W DZIAŁANIU NAJWAŻNIEJSZYCH INFRASTRUKTUR SIECIOWYCH NA LATA 2016 – 2025”

Treść dokumentu wraz z ankietą elektroniczną umieszczone są na stronie internetowej projektu: http://jst.mikolowski.pl/

 KONSULTACJE J-EDNOLITA S-TRATEGIA T-ERYTORIALNA


W dniach od 1.02.2016 r. do 14.02.2016 r. zapraszamy do konsultacji 5 podstrategii opracowanych w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”.

Konsultacje dotyczą następujących dokumentów:

1. „Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”;

http://informatyzacja.badanie.net/

2. „Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)";

http://promocjaobszarufunkcjonalnego.badanie.net/

3. „Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”;

http://problemydemograficzne.badanie.net/

4. „Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2025”;

http://rynekpracy.badanie.net/

5. "Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”.

http://wykluczeniespoleczne.badanie.net/

Treści dokumentów wraz z ankietami elektronicznymi umieszczone są na stronie internetowej projektu: http://jst.mikolowski.pl/

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WYBORU LOGOTYPU DLA GMINY ŁAZISKA GÓRNE

Informujemy, że w dniach od 22.01.2016 r. do 29.01.2016 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące wyboru logotypu dla Gminy Łaziska Górne.

Opracowanie logotypu Gminy Łaziska Górne jest jedną z części przygotowywanego dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. „Podstrategii Promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)” w ramach realizacji projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Zagłosować można za pośrednictwem strony jst.mikolowski.pl w zakładce projekt – produkty (Podstrategia Promocja obszaru funkcjonalnego – Ankiety elektroniczne – konsultacje dot. wyboru logotypu gminy Łaziska Górne) lub poprzez link http://cyfrowademokracja.pl/inquiry/133.

Zapraszamy do głosowania.


OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU NA TERENIE GMINY ŁAZISKA GÓRNE INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNIT)

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych informuje, iż do 30.11.2015 r. na terenie Gminy Łaziska Górne przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie firma Centrum Doradztwa Energetycznego Sp.z.o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 11, w celu opracowania Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Łaziska Górne. Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Centrum Doradztwa Energetycznego sporządzać będą ankiety, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac.

Zarządców obiektów, w których występują formy azbestu (eternitu), prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miasta Łaziska Górne lub bezpośrednio do firmy

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp.z.o.o., e-mail: k.moron@ekocde.pl.

Program usuwania materiałów azbestowych realizowany będzie w celu uzyskania środków zewnętrznych na zadania związane z jego usuwaniem. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie dofinansowania do usunięcia i utylizacji materiałów azbestowych.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Łaziskach Górnych lub u Wykonawcy zadania – firmy Centrum Doradztwa Energetycznego Sp.z.o.o. pod nr telefonu 32 326 78 17.

BADANIA TELEFONICZNE Z MIESZKAŃCAMI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w miesiącu wrześniu i październiku zostaną przeprowadzone badania ankietowe w formie wywiadów telefonicznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w zakresie „Diagnozy potrzeb obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego przeprowadzanej w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST". Badanie zostanie przeprowadzone przez pracowników Firmy "EU- Consult" oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice.

Beneficjentami projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" są: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.


Szczegóły:

www.jst.mikolowski.pl

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl